Tạo mục lục bài viết trong WordPress

Plugin Table of Contents Plus – Tạo mục lục bài viết trong WordPress.

Tạo mục lục bài viết trong WordPress.

Cách đặt Plugin Table of Contents Plus:

Một plugin mạnh mẽ nhưng thân thiện với người dùng, tự động tạo ra một chỉ mục hoặc mục lục cụ thể theo ngữ cảnh  cho các trang dài (và các loại bài đăng tùy chỉnh). Không chỉ là một plugin mục lục, plugin này còn có thể xuất ra các trang liệt kê sơ đồ trang web và / hoặc danh mục trên toàn bộ trang web của bạn.

Cách sử dụng Plugin Table of Contents Plus:

Tạo một danh sách tất cả các trang và danh mục cho trang web của bạn. Bạn có thể sử dụng điều này trên bất kỳ bài đăng, trang hoặc thậm chí trong một tiện ích văn bản. Lưu ý rằng điều này sẽ không bao gồm một chỉ mục các bài đăng, vì vậy hãy sử dụng sitemap_posts nếu bạn cần danh sách này.